§

1. Postanowienia ogólne.

1. Użytkownikiem Portalu może być osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i nie została wykluczona przez administratora Portalu.

2. Portal jest witryną służącą prezentacji, promocji i reklamie przedsiębiorców, ich towarów i usług, w szczególności poprzez naniesienie ich szczegółowej lokalizacji na elektronicznej aplikacji mapowej na terenie Polski, na podstawie danych dostarczonych przez przedsiębiorców (zwanych dalej Partnerami) w ramach odrębnych umów.

3. Portal jest tworzony i zarządzany przez firmę Parametric Form

4. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Portalu Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres shop@parametricform.com

5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej Portalu. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.

6. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie internetowej Portalu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.

§

2. Korzystanie z Portalu.

1. Podczas korzystania z Portalu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik korzysta z Portalu na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z Portalu.

3. Użytkownik nie może korzystać z Portalu w sposób powodujący przeciążanie łącza.

4. Użytkownik nie może korzystać z Portalu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.

5. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Portalu bez pisemnej zgody Właściciela Portalu.

6. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować ani modyfikować danych umieszczonych w Portalu.

7. Dane uzyskane za pomocą Portalu mogą być wykorzystywane jedynie w celach prywatnych Użytkownika, przez co rozumie się, że dane powyższe nie mogą być wykorzystywane do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (każdego rodzaju), a także jakiejkolwiek innej działalności publicznej chyba, że jego podstawą jest odrębna umowa.

8. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia Właściciela Portalu umieszczać w innych portalach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Portalu.

9. Administrator może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Portalu bez ostrzeżenia, za naruszenie w sposób istotny któregokolwiek postanowienia regulaminu. Użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

§

3. Korzystanie z Konta Użytkownika.

1. Użytkownik ma prawo aktywować i korzystać z Konta Użytkownika.

2. Konto Użytkownika można aktywować po dokonaniu rejestracji w Portalu poprzez podanie danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, a także login i hasło.

3. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Portalu są poufne i nie będą w żadnym wypadku ani w żadnej formie udostępniane innym osobom ani podmiotom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.).

4. Użytkownik aktywując Konto Użytkownika zgadza się na przetwarzanie danych osobowych dla celów niezbędnych do konfiguracji Konta Użytkownika.

5. Użytkownik aktywując konto może zgodzić się na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych na podany adres e-mail.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§

4. Wypowiedzi użytkowników.

1. Wypowiedzią Użytkownika, zwaną dalej Wypowiedzią, jest jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika w Portalu. Są to w szczególności: wypowiedzi, komentarze i oceny o Partnerach, towarach, usługach, a także o Portalu.

2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Wypowiedzi. Odpowiedzialność za nie ponosi Użytkownik.

3. Użytkownik nie może redagować Wypowiedzi w sposób sugerujący, że nie jest on autorem wypowiedzi, a szczególnie, że autorem wypowiedzi jest Portal.

4. Wypowiedź nie może: - zawierać danych osobowych lub teleadresowych, - zawierać odnośników do innych portali, - zawierać szkodliwej zawartości, mogącej wpływać na stabilność działania Portalu (min. wirusów i ataków SQL injection), świadomie wprowadzać w błąd, - nosić znamion reklamy bądź innego materiału lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym.

5. Portal zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego Wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym organom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

6. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania Wypowiedzi naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.

§

5. Odpowiedzialność Portalu.

1. Portal nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania przez Użytkowników niniejszego Regulaminu.

2. Portal dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Portalu były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować.

3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Partnerów towary i usługi, w szczególności za ich jakość, bezpieczeństwo lub legalność, nie ponosi też odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność ich opisu.

4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zdolności Partnerów do dokonywania transakcji.

5. Portal nie jest stroną jakichkolwiek transakcji, które doszły do skutku dzięki Portalowi i nie ponosi odpowiedzialności za te transakcje.

6. Portal nie jest stroną w ewentualnych sporach między Użytkownikiem a Partnerem.

7 Portal ponosi jedynie odpowiedzialność wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawnych obowiązującyvh na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§

6. Dostawa towaru.

1. Przy każdym produkcie znajduje się przybliżony termin wysyłki, który liczymy od chwili potwierdzenia zamówienia. Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów, to liczy się najdłuższy z terminów wysyłki.

2. Termin wysyłki podajemy w dniach roboczych. Przykładowo, jeżeli w poniedziałek wpłynie do nas zamówienie o trzydniowym terminie wysyłki, to wyślemy je najpóźniej w czwartek. Gdyby takie samo zamówienie wpłynęło do nas w środę, to najpóźniejszy termin wysyłki będzie przypadał w następny poniedziałek. Zakładając oczywiście, że w tygodniu nie ma dni wolnych od pracy.

3. Przesyłki dostarczają firmy kurierskie. Czas dostawy dla firm kurierskich to zwykle 1-2 dni robocze.

4. Termin otrzymania paczki = termin wysyłki + czas dostawy

§

7. Zwrot towaru.

1. Czas na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni. Adres do zwrotu: Michał Sidz Zawyki 78 18-105 Zawyki

2. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.